วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง 21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                                                                            เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1 หน่วยกิต
          อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และอธิบายระดับของสารสนเทศ
          เขียนแผนภาพแสดงหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แผนภาพบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ แผนภาพลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนภาพวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสรสนเทศ แสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคล สนองตอบความต้องการของสังคม แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และประมวลผลข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสานเทศโดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
          เกิดเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1 ม1/1, ม.1.2, ม.1/3
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
วิชา ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ1
ชื่อหน่วย
มาตรฐานและตัวชี้วัด
เนื้อหา
สาระสำคัญ
เวลา(ช.ม.)
คะแนน
1.ข้อมูลสารสนเทศ
ง 3.1 ม.1/3
ความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อมูลจึงเปลี่ยนไปตามลักษณะของงานที่นำไปใช้
2
5
ง 3.1 ม.1/3
การจัดการสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำสารสนเทศมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ คน โดยมุ่งเน้นที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล
2
5
ง 3.1 ม.1/3
วิธีการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาจัดการให้เกิดเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทันที
2
5
ง 3.1 ม.1/3
ระดับสารสนเทศ
สารสนเทศมีความสำคัญต่อผู้ใช้ในทุกระดับขององค์กร จึงมีการแบ่งสารสนเทศตามระดับขององค์กร และเนื่องจากสารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านการช่วยตัดสินใจ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ จึงได้มีการแบ่งสารสนเทศตามระดับของผู้บริหารด้วย
2
5
2.ข้อมูลในเครื่องคอม
พิวเตอร์
ง 3.1 ม.1/1
ข้อมูลดิจิทัล
ข้อมูลดิจิทัล คือ รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เกิดจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ 0 แทนการปิดกระแสไฟฟ้า และ 1 แทนการเปิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งตรงกับเลขฐานสอง แล้วนำตัวเลขมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูล
2
5
ง 3.1 ม.1/1
ระบบเลขฐาน
ระบบเลขฐานในคอมพิวเตอร์มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเลขฐานสิบ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ระบบเลขฐานสอง ที่เป็นพื้นฐานในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานแปด และระบบเลขฐานสิบหก ที่นำมาช่วยในการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อลดปริมาณข้อมูลของระบบเลขฐานสอง
2
5
ง 3.1 ม.1/1ง 3.1 ม.1/3
การแปลงค่าเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐานสามารถแปลงจากเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกเลขฐานหนึ่งได้ด้วยวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม Calculator
4
10
ง 3.1 ม.1/1ง 3.1 ม.1/3
การกระทำทางตรรกศาสตร์
คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ตรรกศาสตร์ประมวลผลในระดับบิต เนื่องจากตรรกศาสตร์แสดงความเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของระบบเลขฐานสอง โดยการกระทำทางตรรกศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยตัวกระทำ not, and, or และ xor
2
5
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ม. 1/2
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยด้านการบริหาร ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และการสื่อสารและเครือข่าย
2
5
3.1 ม. 1/2
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลายในปัจจุบันส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ดีและที่ไม่ดีต่อการดำเนินชีวิตของผู้ใช้และบุคคลรอบข้างทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม และด้านการเรียนการสอน
2
5
3.1 ม. 1/2
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสื่อประสม อุปกรณ์พกพาและไร้สาย ปัญญาประดิษฐ์ และทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ
4
10
4.คอม
พิวเตอร์
3.1 ม.1/1
บทบาทของคอมพิวเตอร์
เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติในการช่วยส่งเสริมการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน
2
5
3.1 ม.1/1
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ตามบทบาทของคอมพิวเตอร์ในแต่ละด้านนั่นเอง
2
5
5.หลักการทำงาน
ของคอม
พิวเตอร์
3.1 ม.1/1
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยรับข้อมูลมีหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้ส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลนี้มีหลายประเภท เพื่อใช้รับข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน
2
5
3.1 ม.1/1
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยประมวลผลกลางเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุด มี
ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นฮาร์ดแวร์สำคัญ ทำหน้าที่ในการประมวลผลและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
2
5
3.1 ม.1/1
หน่วยความจำ (หน่วยความจำหลัก)

หน่วยความจำหลักเป็นหน่วยหนึ่งในหน่วยความจำขององค์ประกอบในการทำงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผล เรียกว่า วงจรรอบคำสั่ง สามารถแบ่งตามสภาพการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่ รอม แรม และซีมอส
2
5
3.1 ม.1/1
หน่วยความจำ (หน่วยความจำสำรอง)
หน่วยความจำสำรองทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้หรือแก้ไขได้อีกในอนาคต มีพื้นที่ความจุมากกว่าหน่วยความจำหลัก แต่เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่า
2
5
3.1 ม.1/1
หน่วยส่งออก
หน่วยแสดงผลหรือหน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลไปสู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันฮาร์ดแวร์ในหน่วยแสดงผลมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีคุณสมบัติในการแสดงผลที่แตกต่างกัน
2
5
รวม
40
100