หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 4 คอมพิวเตอร์
บทบาทของคอมพิวเตอร์
1. บทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษา  ในสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน  3  ลักษณะ  คือ
- ใช้สำหรับผู้เรียน  เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ  E-Learning
- ใช้สำหรับผู้สอน  เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน  เช่น  การนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ โปรเจคเตอร์เพื่อนำเสนอข้อมูล
- ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร  เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  เช่น  การจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสถานศึกษาและผู้เรียน  การประมวลผลคะแนนของผู้เรียน
2. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านการสื่อสาร  ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกัน
หลาย ๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย  โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลกเรียกว่า
อินเตอร์เน็ต ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสารถในการทำงานมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางด้าน
การติดต่อสื่อสารซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายในรูปแบบของมัลติมีเดีย  เช่น  การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ
3. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านการบริหารประเทศ  รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์  เพื่ออำนวยความสะดวก  เพิ่มความโปร่งใส  และลดปัญหาการคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
โดยสามารถแบ่งลักษณะของการทำงานเป็นการบริการประชาชน  การรับและเผยแพร่ข้อมูลระหว่างประชาชน กับรัฐบาล  และการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล  เช่น  การชำระภาษีกับ กรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
สาระน่ารู้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน  ส่งเสริม 
พัฒนาและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการอุตุนิยมวิทยา  และการสถิติ
4. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านสังคมศาสตร์  มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น  เช่น  การจัดทำสถิติในรูปแบบของกราฟประชากร
5. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิศวกรรม  มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน  เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตราฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
6. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิทยาศาสตร์  มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
สาระน่ารู้
เครื่อง  CHNS-O  Analyzer  เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้ช่วยทดสอบและหาปริมาณธาตุ  5  ชนิดได้แก่  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ไนโตรเจน ซัลเฟอร์  และออกซิเจน
7. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์  การที่แพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย  สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยแล้ว  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์ยังช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย
8. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม  มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของ เครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ  เวลาที่ใช้ในการผลิต  และผลผลิตที่ได้จากการผลิต  มีคุณภาพและมาตราฐาน ที่แน่นอนตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  และยังช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย อีกด้วย
9. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ  จะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยวางแผน ด้านธุรกิจการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  และช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
10. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านธนาคาร  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงาน สำนักงานของธนาคาร  การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า  ประมวลผล  การฝากเงิน  การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำ
11. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูล  การคำนวณและการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร  ซึ่งช่วยให้การจัดการ งานต่างๆในสำนักงานมีคุณภาพ  ประหยัดเวลา  และประหยัดทรัพยากร
12. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านความบันเทิง  แบ่งได้  2  ประเภท  ดังนี้
- เพลงและภาพยนตร์ ปัจจุบันผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนตร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสะดวกประหยัด  ภาพและเสียงมีคุณภาพเทียบเท่ากับสื่ออื่นๆ มีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและตัวอย่างภาพยนตร์ จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
- เกมคอมพิวเตอร์  มีการติดตั้งเกมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นคนเดียวและการเล่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลาย  เนื่องจากสามารถเล่นพร้อมๆ กันได้หลายคน
 สาระน่ารู้
การใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน
เพื่อให้ผู้ใช้เกิดกระบวนการเรียนรู้พร้อมกับได้รับความสนุกสนาน
เรียกว่า  อีดูเทนเมนต์  (Edutainment)
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1. ด้านการศึกษา
- ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
- ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
- ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น
2. ด้านการสื่อสาร
- ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
- เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
3. ด้านการบริหารประเทศ
- เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
- เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
- ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
- เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
4. ด้านสังคมศาสตร์
- ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
- ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  แผนภูมิ  หรือภาพ 3 มิติ  ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
5. ด้านวิศวกรรม
- ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
- สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
- ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
- ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
6. ด้านวิทยาศาสตร์
- ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่าง ๆ
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
          - ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็ก ๆ ได้
- สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
7. ด้านการแพทย์
- ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
- ช่วยลดเวลาในการักษาโรค
8. ด้านอุตสาหกรรม
- ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
- ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
- ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
- ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  สินค้า  และกำไร
9. ด้านธุรกิจ
- เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
- ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
- ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
- ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
- เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
10. ด้านธนาคาร
- ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
- ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร  ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
- ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง  ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
11. ด้านสำนักงาน
- ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
- ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
สาระน่ารู้
ไมโครซอฟต์  ออฟฟิศ  (Microsoft  Office)
คือ  ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการงานในสำนักงานทั่วไป
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสำนักงานให้เป็น
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ  (Office  Automation)
12. ด้านความบันเทิง
- ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
- เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
สาระน่ารู้
ปัจจุบันนิยมใช้ตัวอักษร  ในภาษาอังกฤษนำหน้างานหรือบริการรูปแบบต่างๆ
ซึ่งหมายถึง  การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic)  มาใช้ในการดำเนินการงานหรือบริการนั้นๆ


1 ความคิดเห็น: